ჩვენ შესახებ - შემოქმედებითი საქართველო

logo-b-w-GEO-WEBPAGE.PNG
სსიპ შემოქმედებითი საქართველო - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია.
 
ორგანიზაციის ხედვა:
შემოქმედებითი ინდუსტრიები სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკური ზრდის და სოციალური კეთილდღეობის გენერატორია.
 
 
ორგანიზაციის მისია:
საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა შესაბამისი პროგრამების , პროექტებისა და კონკურსების განხორციელების გზით.
 
 

   მისიის შესასრულებლად მიზნად ვისახავთ:
  • შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცნობადობის გაზრდას;
  • შემოქმედებითი მეწარმეების შესაძლებლობების განვითარებას გადამზადების პროგრამებით, სემინარებითა და სხვა აქტივობებით;
  • თანამშრომლობის პლატფორმების ჩამოყალიბებას;
  • დაფინანსების შესაძლებლობების შექმნას და არსებული დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას;
  • შემოქმედებითი პროდუქტის ექსპორტის ხელშეწყობას და დარგის ინტერნაციონალიზაციას;
  • შემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროში კვლევითი საქმიანობის განვითარებას.
struqtura-(1).PNG