სიახლეები - გჭირდებათ სამუშაო სივრცე თქვენი საქმიანობისთვის?

გჭირდებათ სამუშაო სივრცე თქვენი საქმიანობისთვის?

14.09.2020

გჭირდებათ სამუშაო სივრცე თქვენი საქმიანობისთვის?

კითხვარის მიზანია მოიკვლიოს ის საჭიროებები, რაც შემოქმედებითი კლასტერების, ცენტრების, საერთო სამუშაო სივრცეების მიმართულებით არსებობს საქართველოში. კითხვარის ამოცანაა შექმნას სამუშაო სივრცის პროტოტიპი და აღნუსხოს არსებული საჭიროებები, რაც შემდგომ ერთიანი სახით წარედგინება მუნიციპალიტეტების ხელისუფლებას და შესაბამის სამთავრობო უწყებებს აღნიშნულ საკითხზე შემდგომი მუშაობის და განვითარების გეგმის დასახვის მიზნით.

მოკვლევა ხორციელდება "შემოქმედებითი საქართველოს" მიერ, ევროკავშირისა და იუნესკოს დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის - "შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში" ფარგლებში
.

გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი
დიდი მადლობა თანამშრომლობისათვის!

კითხვარი
WWW.CREATIVEGEORGIA.GE WWW.CREATIVEGEORGIA.GE
პროექტის სამომავლო აქტივობებს თვალი ადევნეთ ჯგუფში პროექტის სამომავლო აქტივობებს თვალი ადევნეთ ჯგუფში
შემოქმედებით კლასტერის პროექტზე დამატებითი ინფორმაცია შემოქმედებით კლასტერის პროექტზე დამატებითი ინფორმაცია