სიახლეები - კითხვარი - თქვენი რეკომენდაციები შემოქმედებითი სივრცეების თაობაზე

კითხვარი - თქვენი რეკომენდაციები შემოქმედებითი სივრცეების თაობაზე

09.07.2020

თქვენი რეკომენდაციები შემოქმედებითი სივრცეების თაობაზე:

EU/UNESCO-ს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის - „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება“ - ფარგლებში, ადგილობრივი ექსპერტის მიერ მომზადდა კითხვარი, რომლის მიზანია შეაგროვოს ემპირიული მასალა, რომელზე დაფუძნებითაც წარიმართება სამომავლო მსჯელობა შემოქმედებითი სივრცეების პოლიტიკის შესახებ.

ზემოთ ხსენებული პროექტის ფარგლებში მუშავდება პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს რეკომენდაციების პაკეტს იმ საკვანძო საკითხების თაობაზე, რაც აფერხებს შემოქმედებითი კლასტერების განვითარებას ეროვნულ დონეზე.

გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი - თქვენი რეკომენდაციები შემოქმედებითი სივრცეების თაობაზე ძალიან მნიშნვნელოვანია!

კითხვარი
პროექტის სამომავლო აქტივობებს თვალი ადევნეთ ჯგუფში პროექტის სამომავლო აქტივობებს თვალი ადევნეთ ჯგუფში
Website Website