სიახლეები - კონკურსი - ხელოვანების მობილობა

კონკურსი - ხელოვანების მობილობა

03.02.2020
კონკურსი „ხელოვანების მობილობა“, ახალი კორონავირუსის გამო მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე ცხადდება გაუქმებულად.

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვანების და სახელოვნებო სექტორში მოღვაწე პროფესიონალების მობილობას, პროფესიულ განვითარებასა და მათი წარმოებული პროდუქტის ინტერნაციონალიზაციას;

კონკურსი ითვალისწინებს სამი ძირითადი მიმართულების ხელშეწყობას:

1) პროფესიული განვითარება - პროფესიული განვითარების მიზნით საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა: კონფერენციები, სემინარები, აქსელერატორები, ინკუბატორები, რეზიდენციები და სხვა, გარდა განათლების აკადემიური სასწავლო პროგრამებისა: ბაკალავრი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა;

2) პროდუქტის ინტერნაციონალიზაცია - შემოქმედებითი ინდუსტრიების დარგში ქართველი მეწარმეების საერთაშორისო ბაზრობებში, გამოფენებში, კონკურსებსა და შოუ-ქეისებში მონაწილეობა და სხვა;

3) საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა - ქართველი ხელოვანების და სექტორის პროფესიონალების საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა, როგორებიცაა: ფესტივალები, გამოფენები და გასტროლები, გარდა კერძო მოწვევებისა და სხვა.

კონკურსის ფარგლებში შემდეგი ხარჯების მოთხოვნა არის შესაძლებელი:

1) მგზავრობის, 2) განთავსების და 3) ღონისძიებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების.

კონკურსის პრიორიტეტია: ხელოვანების, ხელოვნებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის სექტორში მოღვაწე სპეციალისტების პროფესიული განვითარება, ქართული სახელოვნებო პროდუქტის პოპულარიზაცია და ინტეგრაცია სერთაშორისო ბაზარზე, საერთაშორისო ღონისძიებებში ქართველი ხელოვანების მონაწილეობა.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება

სექტორში მოღვაწე პროფესიონალებს, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები, ან ფლობენ პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან/და ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს.

მობილობით გათვალისწინებული თანხის მოცულობა

მობილობის ფარგლებში სსიპ „შემოქმედებითი საქართველოდან“ ერთი განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 4,000 ლარს (კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გარეშე);​

კონკურსის ვადები 

1. მობილობა ცხადდება ღია კონკურსის სახით, წელიწადში ერთხელ: 2020 წლის 03 თებერვლიდან - მობილობისთვის გათვალისწინებული ბიუჯეტის ამოწურვამდე;

2. განაცხადის ელექტრონული ფორმა და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს ელ. ფოსტაზე -  сompetition@creativegeorgia.ge. წერილის სათაურის ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს კონკურსის აბრევიატურა: MOB-2020, სახელი, გვარი (ელექტრონულად წარმოსადგენი დოკუმენტების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 20MB-ს)

3. გამარჯვებულ პროექტებზე გადაწყვეტილებას იღებს სპეციალურად მოწვეული კომისია, წელიწადში ორჯერ:
• 1-15 ივლისი;
 
• 1-15 სექტემბერი;
 

4. მობილობის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ გამარჯვებულ აპლიკანტთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, რომელიც გაფორმდება კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

5. კონკურსის შედეგები ქვეყნდება სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს ვებ-გვერდზე - creativegeorgia.ge, კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში;

6. მობილობა უნდა განხორციელდეს და საბოლოო ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 დეკემბრისა.

 
გთხოვთ, გაეცნოთ კონკურსის წესებს და პირობებს
  
გადმოსაწერი და შესავსები საკონკურსო დოკუმენტაცია

განაცხადის ფორმა

ბიუჯეტის ფორმა

ანგარიშის წარმოდგენის განცხადების ფორმა

შინაარსობრივი ანგარიშის ფორმა


კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: competition@creativegeorgia.ge ან ngadilia@creativegeorgia.ge; საკონტაქტო ტელეფონი 555 38 30 29;

კონკურსი ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიცირებით და მხარდაჭერით.