პუბლიკაციები - სახელმძღვანელოები - კულტურის სტატისტიკა

კულტურის სტატისტიკა

კულტურის სტატისტიკა
"კულტურის სტატისტიკის" მესამე გამოცემა სწავლობს არჩევითობის ინდიკატორის მიხედვით კულტურაში შემდეგ თემებს: დასაქმება კულტურაში, კულტურის პროდუქტების საერთაშორისო ვაჭრობა, კულტურული მეწარმეობა, კულტურის მონაწილეობა და ჩართულობა, ინტერნეტის როლი კულტურის პროდუქტიოულობაში.

სევე სტატისტიკა წარმოადგენს მონაცემებს სტუდენტების შესახებ, რომლებიც კულტურულ მიმართულებებს სწავლობენ.
ამასთანავე, დოკუმენტი წარადგენს ევროკავშირისა და საერთაშორისო ინიციატივებს კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, როგორიცაა მაგ. UNESCO სია ანდ ევროპული მემკვიდრეობის განმსაზღვვრელი ნიშანი.

სტატისტიკური დოკუმენტი მოიცავს ევროკავშირი წევრი ქვეყნებისა და კანდიდატი ქვეყნების მონაცემებს. 

რედაქტორები: ჟან ლუი მერსი (Head of Unit) და მარტკა ბეკ დომზალსკა Unit F1 (სოციალური ინდიკატორები: მეთოდოლოგია და განვითარება, ურთიერთობები მომხმარებლებთან)

დოკუმენტის სრული ვერსიის სანახავად ეწვიეთ ბმულს - http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605