პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ქალაქები:კულტურული ინდუსტრიები და შემოქმედებითი კლასი

შემოქმედებითი ქალაქები:კულტურული ინდუსტრიები და შემოქმედებითი კლასი

შემოქმედებითი ქალაქები:კულტურული ინდუსტრიები და შემოქმედებითი კლასი
შემოქმედებითი ქალაქები:კულტურული ინდუსტრიები და შემოქმედებითი კლასი
 
ნაშრომის მიზანია რომ შეისწავლოს შემოქმედებითი კლასი როგორ როლს თამაშობს ურბანული რეგენერაციის მიზნის მიღწევაში. ნაშრომი იწყება ფლორიდას არგუმენტებით რომელიც ფოკუსირებულია კონცეპტუალურ და თეორიულ მიდგომებზე. შემდეგ შესწავლილია დამოკიდებულება კონცეფციასა და შემოქმედებას შორის, კულტურასა და შემოქმედებით ინდუსტრიებს შორის. 
 
საბოლოოდ, ნაშრომი ასკვნის რომ პოლიტიკის შემქმნელების ჩართულობა შემოქმედებით ინდუსტრიებში სასარგებლოა წარმოების, მოხმარებისა და სერვისისათვის. მათი ქტიური მხარდაჭერა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კულტურულ წარმოებაში თანამედროვე ქალაქებში და მათ ზრდაში. 

იხილეთ კვლევა - http://eprints.lse.ac.uk/20704/1/Creative_cities_(LSERO_pre-print).pdf