• სიახლეები
  • კონკურსი - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“

კონკურსი - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“

კონკურსი - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“

სსიპშემოქმედებითი საქართველო“, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელშეწყობით, აცხადებს კონკურსს - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“.

 

კონკურსის მიზანია:

- საქართველოს რეგიონებში სალიტერატურო პროცესების გააქტიურება და პოპულარიზაცია;

- საგამომცემლო სექტორის მხარდაჭერა;

- რეგიონული ლიტერატურული ჟურნალების საქმიანობის ხელშეწყობა;

- თანამედროვე ქართველი ავტორების შემოქმედების პოპულარიზაცია და ახალი, ნიჭიერი ავტორების აღმოჩენა;

 

 

საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 

·       პერიოდული გამოცემა უნდა ემსახურებოდეს სხვადასხვა თაობისა და გემოვნების მკითხველს, რაც უზრუნველყოფს დაინტერესების მაღალ ხარისხს;

·       პერიოდული გამოცემა უნდა გვთავაზობდეს რუბრიკების მრავალფეროვნებას (იგულისხმება როგორც ტრადიციული, ისე - ინოვაციური რუბრიკები);

·       პერიოდულ გამოცემაში უნდა იბეჭდებოდეს როგორც მიმდინარე ლიტერატურული პროცესის ნიმუშები, ისე - კლასიკური ქართული ტექსტები;

·       პერიოდულ გამოცემაში უნდა იბეჭდებოდეს სხვადასხვა ჟანრის ტექსტები, მათ შორის, იშვიათობად ქცეული, ან აქამდე გამოუქვეყნებელი, რაც ახალ პერსპექტივებს გახსნის ქართველი მკითხველის თვალწინ, მათ შორის, შესაძლებელს გახდის ახალი ავტორების გაცნობას;

·       პერიოდულ გამოცემაში წარმოდგენილი უნდა იყოს მთარგმნელების ნამუშევრები, როგორც უახლესი, ისე - ადრე შესრულებული;.

·       პერიოდულ გამოცემაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ლიტერატურული კრიტიკისა და ესეისტიკის ნიმუშები, რაც შემოქმედებითი ინსპირაციის ახალ წყაროდ გადაიქცევა და მკითხველს შესაძლებლობას მისცემს, გაეცნოს მიმდინარე ლიტერატურული პროცესის ანალიტიკურ თუ სამეცნიერო შეფასებას;

·       პერიოდულ გამოცემაში აისახოს მსოფლიოში მიმდინარე თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები.

 

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ შემდეგ სუბიექტებს:

- საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს;

- საქართველოში რეგისტრირებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს;

- საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ აღნიშნულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.

 

საპროექტო განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით, 2023 წლის 03 აპრილიდან - 18 აპრილის 18:00 საათამდე;

 

კონკურსანტებმა მოთხოვნილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ  ელექტრონული ფორმით საკონკურსო პირობებით დადგენილი ვადებისა და პირობების შესაბამისად. საპროექტო განაცხადის  ელექტრონული ფორმა და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს ელ. ფოსტაზე -  docs@creativegeorgia.ge;

 

ყველა პროექტი უნდა დასრულდეს და საბოლოო ფინანსური და შინაარსობრივი ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2023 წლის პირველი დეკემბრისა.

 

 

იხილეთ:

კონკურსის წესი და პირობები

დანართი N1-განცხადების ფორმა

დანართი N2-საპროექტო განაცხადი

დანართი N3-დაზუსტებული ინფორმაცია

დანართი N4-შესრულების ანგარიში