პოლიტიკის დოკუმენტი - „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“

პოლიტიკის დოკუმენტი - „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“

პოლიტიკის დოკუმენტი - „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“, ნიკოლოზ ნადირაშვილი, ლიდია ვარბანოვა, 2022, შემოქმედებითი საქართველო. მომზადდა ევროკავშირის/იუნესკოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში

პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადდა ევროკავშირის/იუნესკოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“

 

ფარგლებში. ნაშრომის მიზანია, ქვეყნის მასშტაბით, სახელმწიფო/მუნიციპალურ, კერძო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის შემოქმედებითი კლასტერების ინიცირების, მათი განვითარებისა და ეფექტურად მართვის ხელშემწყობი მექანიზმების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მოცემული მიზნის მისაღწევად, დოკუმენტის ამოცანაა: საქართველოს შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის ძირითადი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება; ეროვნულ დონეზე, შესატყვისი ხელშემწყობი მექანიზმების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; და დაინტერესებული მხარეებისთვის ისეთი სამოქმედო გეგმის შეთავაზება, რომელიც შესაძლებელს გახდის ნაშრომში აღწერილი და გაანალიზებული ხელშეწყობის მექანიზმების ოპტიმალური კომბინაციით განხორციელებას.

გადმოიწერეთ პოლიტიკის დოკუმენტი