• სიახლეები
  • კონკურსი„სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“.

კონკურსი„სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“.

კონკურსი„სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“.

 

სსიპ "შემოქმედებითი საქართველო" საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტროს ხელშეწყობით, აცხადებს კონკურსს - "სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში".

 

 

კონკურსის მიზანია:

 

საქართველოს რეგიონებში სალიტერატურო პროცესების გააქტიურება და პოპულარიზაცია;

საგამომცემლო სექტორის მხარდაჭერა;

რეგიონული ლიტერატურული ჟურნალების საქმიანობის ხელშეწყობა;

თანამედროვე ქართველი ავტორების შემოქმედების პოპულარიზაცია და ახალინიჭიერი ავტორების აღმოჩენა;

 

 

საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 

· პერიოდული გამოცემა უნდ ემსახურებოდეს სხვადასხვა თაობისა და გემოვნების მკითხველსრაც უზრუნველყოფს დაინტერესების მაღალ ხარისხს;

·     პერიოდული გამოცემა უნდ გვთავაზობდეს რუბრიკების მრავალფეროვნებას (იგულისხმება 

როგორც ტრადიციულიისე - ინოვაციურ რუბრიკები);

·     პერიოდულ გამოცემაში უნდა იბეჭდებოდეს როგორც მიმდინარ ლიტერატურული პროცესის 

ნიმუშებიისე - კლასიკური ქართული ტექსტები;

·    პერიოდულ გამოცემაში უნდა იბეჭდებოდეს სხვადასხვა ჟანრის ტექსტებიმათ შორის

იშვიათობად ქცეულიან აქამდე  გამოუქვეყნებელირაც ახალ პერსპექტივებს გახსნის ქართველი მკითხველის თვალწინმათ შორის

შესაძლებელს გახდის ახალი ავტორების გაცნობას;

·    პერიოდულ გამოცემაში წარმოდგენილი უნდა იყოს მთარგმნელების ნამუშევრებიროგორც 

უახლესიისე - ადრე შესრულებული;

·     პერიოდულ გამოცემაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ლიტერატურული კრიტიკისა და ესეისტიკის 

ნიმუშებირაც შემოქმედებითი  ინსპირაციის ახალ წყაროდ გადაიქცევა და მკითხველს შესაძლებლობას

მისცემსგაეცნოს მიმდინარე  ლიტერატურული პროცესის ანალიტიკურ თუ სამეცნიერო შეფასებას;

·     პერიოდულ გამოცემაში აისახოს მსოფლიოში მიმდინარე თანამედროვე ლიტერატურული პროცესები.

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ შემდეგ სუბიექტებს:

 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს;

საქართველოში რეგისტრირებულ ერძო სამართლის იურიდიულ პირებს;

  • საქართველოში რეგისტრირებულ რასამეწარმეო (არაკომერციულიურიდიულ პირებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ აღნიშნულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.

 

საპროექტო განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით, 2024 წლის 25 აპრილიდან - 7 მაისის 18:00 საათამდე;

 

კონკურსანტებმა მოთხოვნილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული ფორმით საკონკურსო 

პირობებით დადგენილი ვადებისა და პირობების შესაბამისადსაპროექტო განაცხადის ელექტრონული ფორმა და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს ელფოსტაზე -  docs@creativegeorgia.ge;

 

ყველა პროექტი უნდა დასრულდეს  საბოლოო ფინანსური და შინაარსობრივი ანგარიში წარმოდგენილი

ნდა იქნეს არაუგვიანეს 2024 წლი15 ნოემბრის.

 

იხილეთ:

 

 

კონკურსის წესი და პირობები

 

დანართი N1-განცხადების ფორმა

 

დანართი N2-საპროექტო განაცხადი

 

დანართი N3-დაზუსტებული ინფორმაცია

 

დანართი N4-შესრულების ანგარიში